นพดล ศรีพุทธา

     

 

 

 

 

 

ชื่อ : นพดล ศรีพุทธา

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก วศ.ด วิศวกรรมอุตสาหการ (กำลังศึกษา) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง)

ปริญญาโท  วศ.ม วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปริญญาโท  วศ.ม วิศวกรรมการจัดการอุตสหาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

ปริญญาตรี  วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน)

ปริญญาตรี  อส.บ เทคโนโลยีการผลิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

** ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (เลขทะเบียน สอ 934)
 

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น

ผู้จัดฝ่ายการผลิต อาวุธโส บริษัทอัทสุมิเท็ค (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมสยามอิสเทิร์น พาร์ค

วิทยากรบรรยายด้านระบบการผลิต TSP

วิทยากรบรรยายหลักสูตร TPM

วิทยากรบรรยายหลักสูตร KAIZEN

วิทยากรบรรยายด้านเครื่องมือทางสถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ

วิทยาการบรรยายหลักสูตรการออกแบบเครื่องมือป้องกันความผิดพลาด Poka-yoke

วิทยากรบรรยายด้านการจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า       

Visitors: 84,306