บริการตรวจรับรองระบบทำความเย็นและปรับอากศ

 

 

 

 

 

 

บริการตรวจรับรองระบบทำความเย็น

           ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ
     
เครื่องอัดก๊าซ (Compressor) หรือกึ่งปฏิกิริยา (Reactor) และรอบท่อเครื่องจักรหรือภาชนะที่ทำงานสนองกัน โดยมีความกดดันแตกต่างจากบรรยากาศ ซึ่งใช้กับเครื่องอัดก๊าซหรือถังปฏิกิริยาดังกล่าว ต้องได้รับการออกแบบคำนวณแสงสว่างตามมาตรฐานที่ยอมรับ หรือผ่านการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งาน โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
         ภาชนะบรรจุที่มีความกดดันต่างจากบรรยากาศ (Pressure Vessel) ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับ มีอุปกรณ์ความปลอดภัยและส่วนประกอบที่จำเป็นตามหลักวิชาการ โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 74,437