หลักสูตร การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

          การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย เป็นวิธีการค้นหาสภาพอันตรายที่มีอยู่ในแต่ละขั้นตอนของการทำงาน และกำหนดมาตรการป้องกันเหมาะสมที่จะใช้วิเคราะห์งานที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ หรือรุนแรง และมีขั้นตอนทำงานที่ยุ่งยาก

          ดังนั้นในหลักสูตรนี้ จึงเน้นสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับหลักการทั้งหมด เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ อย่างเฉพาะเจาะจงให้กับหัวหน้างาน ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในกาทำงานระดับวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนด และปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานอย่างปลอดภัย

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

·   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

·   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจขึ้นเกี่ยวกับงาน อันตราย และวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย

·   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยมากขึ้น

·   ทำให้มีแนวคิดในการปรับปรุงสภาพการทำงาน วิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากขึ้น เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ และเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กร

 

หัวข้อการอบรม

·   ความหมายของ J.S.A. และ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

·   ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

·   หลักการค้นหาอันตรายในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

·   หลักการควบคุมป้องกันอันตรายและการเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันอันตรายในแต่ละขั้นตอน / การแก้ไข

·   ฝึกปฏิบัติ  (Practice)

·    

รูปแบบการสัมนา

·   บรรยายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์

·   Workshop/ฝึกปฏิบัติ


หลักสูตรเหมาะสำหรับ

·   ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน และพนักงงานทุกคน

 

ระยะเวลาในการอบรม      1   วัน (6 ชั่วโมง)

 

Visitors: 76,632