กฎหมาย

กระทรวงอุตสาหกรรม

- พระราชบัญญัติโรงงาน

- พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

- พระราชบัญญัติแร่

- พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร

 

กระทรวงมหาดไทย

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

 

กระทรวงแรงงาน

- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

- พระราชบัญญัติประกันสังคม

- พระราชบัญญัติเงินทดแทน

- พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

- พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว

- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน

- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์

 

คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

สาขาวิศวกรรมโยธา

- สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

- สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิศวกรรมเคมี

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Visitors: 102,048