บริการตรวจสอบรับรอง ปั้นจั่น / เครน / ลิฟท์

       

 

 

 

 

 

 

บริการตรวจสอบรับรอง เครน/ปั้นจั่น/ลิฟท์

     ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นลงวันที่ 17 เมษายน 2530 กำหนดให้ทุกสถานประกอบกิจการที่มีการใช้ปั้นจั่น (Cranes หรือ Derrick) ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ ให้นายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

     1) การตรวจสอบตามแบบ ปจ. 1 และ ปจ. 2 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นทุกๆ 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามแบบที่กำหนด 

     2) การบันทึกเวลาและผลการตรวจสอบปั้นจั่น โดยวิศวกรเป็นผู้รับรองไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ในระหว่างเวลาทำงาน 

     3) จัดทำข้อบังคับและจัดอบรมลูกจ้าง ให้นายจ้างออกข้อบังคับการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น กำหนดการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นเป็นภาษาไทย ให้ลูกจ้างได้ศึกษาและปฏิบัติตามโดยถูกต้อง ตลอดจนจัดอบรมลูกจ้างให้รู้วิธีใช้ วิธีทำความสะอาดและวิธีบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัย ตลอดจนข้อจำกัดของอุปกรณ์เหล่านั้น

     4) บทกำหนด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม นายจ้างจะต้องได้รับโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ     

           สำหรับรายละเอียดของการตรวจสอบ  อาทิ ระบบการทำงานทั่วไป ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม อาทิ ระบบไฟฟ้า, มอเตอร์ Remord Control, การตรวจสอบระบบความปลอดภัย ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 102,047