บริการตรวจสอบรับรองระบบ ไฟฟ้าโรงงาน

  

 

 

 

 

บริการตรวจสอบรับรองระบบ ไฟฟ้าโรงงาน


     ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  “ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ลงวันที่ มีนาคม 2522 กำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

 

  1. ตรวจสอบสภาพของสายไฟหรือสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า  ถ้าหากพบว่าชำรุดหรือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที่
 
2. จัดทำข้อบังคับและอบรมลูกจ้าง  ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องต่อไปนี้

      2.1  วิธีปฏิบัติเมื่อมีลูกจ้างประสบอันตรายจากไฟฟ้า

       2.2  การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต โดยวิธีใช้ปากเป่าอากาศเข้าทางปากหรือจมูกของผู้ประสบอันตรายและวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก

     นอกจากนั้นตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2514ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทุกประเภทหรือชนิด มีหน้าที่ดำเนินการคือ สายไฟฟ้า  เครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ ต้องได้รับการตรวจรับรองเห็นชอบจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ทุกๆ ระยะ 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองเป็นหลักฐานทุกปี บทกำหนดโทษ  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง อาจถูกสั่งให้ผู้ประกอบการโรงงานนั้นหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวและปรับปรุงแก้ไขโรงงานนั้นเสียใหม่ หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

     สำหรับรายละเอียดบริการตรวจสอบ อาทิ การตรวจระบบกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง, การตรวจเช็คสวิตซ์เกียร์, หม้อแปลง, ตู้จ่ายไฟฟ้า, เบรคเกอร์, ตรวจเช็คระบบ Safety, Ground System, Power System เป็นต้น       

***งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงาน รับรองรายงานการตรวจสอบโดยวิศวกรไฟฟ้า***        

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 102,047