บริการตรวจสอบ Fire Pump / ติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยใน สถานประกอบการ

 
 
 
 
 
 
 

บริการตรวจสอบ / ติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยใน

     ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2534 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง ดังต่อไปนี้

 1. ระบบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ อันได้แก่ จัดเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้ในการดับเพลิง รวมทั้งระบบการส่งน้ำ ที่เก็บกักน้ำ ปั๊มน้ำ ข้อต่อ สายส่งน้ำดับเพลิง กระบอกฉีดที่ใช้ฉีดดับเพลิงโดยทั่วไป

 2. เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือ ตามประเภท ชนิด จำนวนและระยะห่างของการติดตั้ง อาทิ การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เครื่องดับเพลิงแต่ละเครื่องต้องมีระยะห่างกัน ไม่เกิน 20 เมตร รวมทั้งต้องจัดให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิง ไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง และเก็บผลไว้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจได้ตลอดเวลา
 3. 
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สถานประกอบการ ตั้งแต่ 2 นขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชนิดเปล่งเสียงให้ลูกจ้างที่ทำงานภายในอาคารได้ยินอย่างทั่วถึง และต้องจัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

       
นอกจากนั้น ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทุกประเภทหรือชนิด มีหน้าที่จัดให้มีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
 1.  
สัญญาณแจ้งเหตุอันตราย   ที่ต่างกัน อย่างน้อย 2 แห่ง ที่ให้สัญญาณแจ้งเหตุอันตราย โดยให้อยู่ในตำแหน่งที่คนจะเข้าไปใช้เครื่องให้สัญญาณแจ้งเหตุอันตรายได้ โดยสะดวกและรวดเร็ว
 2.  
เครื่องดับเพลิง ตามสภาพ ขนาดและลักษณะของโรงงานประจำไว้ในที่ต่าง ๆ กันในโรงงานให้หยิบใช้ได้โดยสะดวก ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 1 เครื่องต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร เศษของ 100 ตารางเมตร ให้นับเป็น 100 ตารางเมตร
 3.  
การตรวจสอบ เครื่องดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และต้องจัดให้มีการบันทึก การติดตั้งเติมหรือการเปลี่ยนแปลงเคมีภัณฑ์ กับการตรวจสอบตามความจำเป็นและตามข้อแนะนำของผู้ผลิต แต่ต้องกระทำไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อหนึ่งครั้ง
        
สำหรับรายละเอียดของการตรวจสอบ อาทิ การตรวจสอบถังดับเพลิง บริการบรรจุเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บริการตรวจสอบและทดสอบระบบตรวจจับและแจ้งเตือน ได้แก่ ระบบ Smoke Detector, Heat Detector, Alarm Bell, Control Panel ฯลฯ ระบบน้ำดับเพลิง ได้แก่ Fire Pump ระบบไฟสำรองฉุกเฉิน เป็นต้น

***งานตรวจสอบระบบ Fire Pump รับรองรายงานการตรวจสอบโดยสามัญวิศวกร***

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 102,047