บริการตรวจสอบรับรองหม้อไอน้ำ (Boiler)

 

 

 

 

 

 

 บริการตรวจสอบรับรองหม้อไอน้ำ (Boiler)

           ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 กำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ คือ

           นายจ้างจัดให้มีการตรวจทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใช้งานของหม้อน้ำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยวิศวกรเครื่องกลประเภทสามัญวิศวกร วุฒิวิศวกรหรือผู้ได้รับอนุญาตพิเศษให้ตรวจทดสอบหม้อไอน้ำได้แล้วแต่กรณี ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม แล้วเก็บเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำไว้ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

      กรณีมีการซ่อมที่มีผลต่อความแข็งแรงของหม้อน้ำต้องเป็นไปตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรม ทั้งการเลือกใช้วัสดุ เทคนิคและวิธีการซ่อมภายหลังการซ่อมต้องจัดให้ มีวิศวกรตรวจทดสอบการใช้งาน โดยบุคคลผู้มีคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น แล้วเก็บเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำไว้เป็นของหม้อน้ำนั้น ๆ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
          นายจ้างที่ดัดแปลงหม้อน้ำต้องจัดให้มีวิศวกรที่มีที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เป็นผู้ออกแบบควบคุมและรับรองความปลอดภัยของหม้อน้ำ พร้อมทั้งเก็บรายละเอียดการดัดแปลงไว้เป็นประวัติของหม้อน้ำ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้
     
นอกจากนั้นตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้โรงงานที่มีการใช้หม้อไอน้ำ (Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนำความร้อนที่มีความกดดันต่างจากบรรยากาศ ต้องจัดทำรายงานข้อมูลการผลิต การตรวจและการทดสอบความปลอดภัยในการใช้ บทกำหนดโทษ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000.-บาท

    สำหรับรายละเอียดของการตรวจสอบ / รับรอง อาทิ ตัวหม้อน้ำ, สภาพอุปกรณ์ของหม้อน้ำ อาทิ ลิ้นนิรภัย, ระบบความดัน, ระบบน้ำ, ระบบการจ่ายไอน้ำ, ระบบสัญญาณเตือนภัย, ระบบการเผาไหม้, ปลั๊กหลอมละลาย, ระบบปรับปรุงประสิทธิภาพ, ภาชนะรับแรงดันไอน้ำ ตลอดจนรายละเอียดที่บกพร่องเพื่อดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข เป็นต้น

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 102,048