บริการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร

 

 

 

 

 

 

บริการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร

      ตามที่ได้มีการประกาศใช้กฎหมายการตรวจ สภาพความปลอดภัยอาคาร ซึ่งมีผลบังคับให้อาคารที่เข้าข่ายที่ต้องถูกตรวจสอบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 59 (พ.ศ.2548) ต้องมีการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของอาคารเป็น ประจำทุกปี โดยเจ้าของอาคารมีหน้าที่จัดให้มีการตรวจสอบอาคารด้าน ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายน้ำ โดยผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยเจ้าของอาคารจะต้องดำเนินการและส่งรายงานการตรวจสอบอาคารที่ถูกต้องและสมบูรณ์ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2550 โดยตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี และตรวจสอบประจำปีทุกปี 

     ทั้งนี้ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ระบุยืนยันไม่ขยายเวลาการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคาร ตามที่ กทม. ขอผ่อนผันไว้ มีผลให้อาคารที่เข้าข่ายตรวจสอบทั้ง 9 ประเภท ต้องรีบดำเนินการให้ผู้ตรวจสอบอาคารทำการตรวจสอบอาคาร (ตรวจอาคารครั้งใหญ่) และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยอาคารที่ยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000.- บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องระวางโทษปรับรายวัน ๆ ละไม่เกิน 10,000.- บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

สำหรับประเภทอาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบมี 9 ประเภท ได้แก่
1.
โรงงานสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
2.
อาคารสูง 23 เมตรขึ้นไป
3.
อาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป 
4.
อาคารชุมชนคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือจำนวนคน ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
5.
โรงมหรสพ
6.
โรงแรมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป 
7.
สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตร ขึ้นไป
8.
อาคารชุด หรืออาคารที่อยู่อาศัยรวมพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
9.
ป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรหรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตร ขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาดาดฟ้าที่มีพื้นที่ตั้งแต่  25 ตารางเมตร ขึ้นไป

ตรวจสอบอะไรบ้าง
1. 
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
2. 
ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ (ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย , ระบบบริการและอำนวยความสะดวก ได้แก่ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ฯลฯ , ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ)
3. 
ตรวจสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร

      
ซึ่งในขณะนี้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะมีบทลงโทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและเสียค่าปรับเป็นรายวัน วันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 102,776