กลุ่มงาน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ


 • บริการวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.jpg
  บริการวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค 2. การตรวจวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน 3. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล 4. การตรวจวิเคราะห์คุณภา...

 • ตรวจวัดสภาพอากาศ.jpg
  การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อนแสงสว่าง และเสียง พศ. 2549 กำ...

 • ตรวจสอยสิ่งแวดล้อม.jpg
  การตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ คุณภาพของบรรยากา...

 • บริการที่ปรึกษาในการควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ.png
  บริการที่ปรึกษาในการควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ -ระบบบำบัดมลพิษน้ำเสีย -ระบบบำบัดมลพิษอากาศ -ระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรมกลุ่มงาน ออกแบบระบบควบคุมมลพิษ การให้คำปร...

 • การออกแบบระบบพำบัดน้ำเสีย.jpg
  บริการการจัดสร้างออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย รับออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บำรุงรักษา พร้อมทั้งบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจวัด วิเคราะห์ ตรวจสอบการทำงานของระบบ...

 • สนใจสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม 091-883-2408 กลุ่มงาน ออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ และระบบควบคุมทางด้านสิ่งแวดล้อม -บริการปรึกษาด้านการจัดการความปลอดภัย -บริการปรึกษาด้...
       
Visitors: 102,048