บริการวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

บริการวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

1. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค

2. การตรวจวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน

3. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล

4. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 88,280