การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

 

 

 

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

     ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อนแสงสว่าง และเสียง พศ. 2549 กำหนดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ ระดับความเข้มของแสงสว่าง ค่าระดับความร้อน ความดังของเสียง และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ให้มีการตรวจปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละออง สารเคมี ไอระเหย ของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการแต่ละประเภทไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ใช้แรงงาน

** พร้อมรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง (เลขทะเบียน รสส. 004-59/0680)

** รับรองรายงานการตรวจสอบและความพร้อมในการใช้งานระบบระบายอากาศ ระบบแสงสว่าง และระบบความคุมมลพิษ การบำบัดของเสีย การจัดการสารพิษ การกำจัดวัตถุอันตราย โดยสามัญวิศวกรอุตสาหการ สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 102,047