การตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศ

    ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ คุณภาพของบรรยากาศทั่วไป ของสถาพแวดล้อมของสถานประกอบการต่างๆ อันประกอบไปด้วยการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศได้แก่ ฝุ่นละอองโดยรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กต่ำกว่า 10 ไมครอน, การตรวจวัดก๊าซในบรรยากาศ, การตรวจวัดเสียงรบกวนและเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง, การตรวจวัดความเร็วลม ทิศทางลม และการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด


** พร้อมรับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง (เลขทะเบียน รสส. 004-59/0680)

** รับรองรายงานการตรวจสอบและความพร้อมในการใช้งานระบบระบายอากาศ ระบบแสงสว่าง และระบบความคุมมลพิษ การบำบัดของเสีย การจัดการสารพิษ การกำจัดวัตถุอันตราย โดยสามัญวิศวกรอุตสาหการ สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 102,047