บริการที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย ออกแบบระบบควบคุมมลพิษ

 

 

 

 

บริการที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย

     คุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นปัจจัยหลักในการดำเนินกิจการขององค์กรในยุคปัจจุบัน โดยถือเป็นภารกิจสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย และกำหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานและข้อกำหนดอื่นๆ เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยง อันเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ และความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ด้วยการทุ่มเททรัพยากรในการดำเนินการตามระบบ ตลอดจนให้มีการปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและนำไปใช้อย่างถูกต้อง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการช่วยแนะนำ และดำเนินการจัดการ เพื่อองค์กรจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความสูญเสียและปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่หน่วยงานของราชการและความต้องการของลูกค้า

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีบริการที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมมากกว่า 10  
     **มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระดับวิชาชีพ ไว้คอยให้บริการ**

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 99,992