วิทยากรและที่ปรึกษาทางวิศวกรรมระบบ


 • ชำนาญ ทองมาก.jpg
  ชื่อ :ชำนาญ ทองมาก (วิศวกรออกแบบ วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรด้านสิ่งแวดล้อม) (อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย) ประวัติการศึ...

 • อ.ดร. จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์.jpg
  ชื่อ : จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ (ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ) ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก ปร.ด วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยโตเกียว ญี่ปุ่น) ปริญญาโท วศ.ม วิศวกรรมระบบการผลิต (สถาบันเท...

 • ปริวรรต นาสวาสดิ์
  ชื่อ : ปริวรรต นาสวาสดิ์ประวัติการศึกษาปริญญาเอก วศ.ด วิศวกรรมอุตสาหการ (กำลังศึกษา) (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)ปริญญาโท วศ.ม วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)ปริญญาโท ศษ...

 • คมกริช กองสินหลาก.jpg
  ชื่อ : คมกริช กองสินหลากประวัติการศึกษาปริญญาโท รป.ม รัฐศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)ปริญญาตรี รป.บ รัฐศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)ปริญญาตรี วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบ...

 • อ.จรุงรัตน์ พัฒสุวรรณ.jpg
  ชื่อ : จรุงรัตน์ พัฒธุ์สุวรรณประวัติการศึกษาปริญญาเอก บธ.ด การตลาด (กำลังศึกษา) (มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย)ปริญญาโท วศ.ม วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)ปริญญาตรี วศ.บ ...

 • นพดล ศรีพุทธา M.eng.jpg
  ชื่อ : นพดล ศรีพุทธา ประวัติการศึกษา - ปริญญาเอก วศ.ด วิศวกรรมอุตสาหการ (กำลังศึกษา) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง) - ปริญญาโท วศ.ม วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณ์...

 • ธงชัย เครือผือ
  ชื่อ : ธงชัย เครือผือประวัติการศึกษาปริญญาโท วศ.ม วิศวกรรมวัสดุ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)ปริญญาตรี วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน)ปริญญาตรี คอ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ...

 • ECE.jpg
  ชื่อ : ปุณญนิช อินทรพัฒน์ตำแหน่ง : วิทยากรและที่ปรึกษาประวัติการศึกษาปริญญาเอก ปร.ด เคมี ฟิสิกส์ พอลิเมอร์(DU MAIN UNIVERSITY ประเทศฝรังเศส)ปริญญาเอก ปร.ด เทคโนโลยีพอลิเมอร์(มหา...

 • ดร. ภีม พรประเสริฐ
  ชื่อ : ภีม พรประเสร็ฐประวัติการศึกษาปริญญาเอก ปร.ด วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)ปริญญาโท บธ.ม การจัดการอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)ปริญญาตรี วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหกา...

 • ดร. ธีร์ เชาวนนทปัญญา.jpg
  ชื่อ : ธีร์ เชาวนนทปัญญาประวัติการศึกษาปริญญาเอก วศ.ด วิศวกรรมวัสดุและโลหการ (University of Chinese Academy of Science, China)ปริญญาโท วศ.ม วิศวกรรมโลหการ(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอ...

 • ว่าที่ร้อยตรี อนุชา ศรีบุรัมย์
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรี อนุชา ศรีบุรัมย์ประวัติการศึกษาปริญญาโท วศ.ม วิศวกรรมอุตสหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)ปริญญาตรี คอ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอน...

 • อ.จาตุรงค์ พึ่งจักคลี่.jpg
  ชื่อ : จาตุรงค์ พึ่งจักคลี่ประวัติการศึกษาปริญญาโท ศษ.ม บริหารการศึกษา (มหาวิทยาลัยพะเยา)ปริญญาโท คอ.ม วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)ปริญญาตรี คอ.บ วิศวก...

 • เมธี พรมศิลา
  ชื่อ : เมธี พรมศิลาตำแหน่ง : วิทยากรและที่ปรึกษาประวัติการศึกษาปริญญาโท คอ.ม เทคโนโลีทางอาชีวะและเทคนิคศึกษาปริญญาตรี วท.บ อิเล็คทรอนิคส์ประวัติการทำงานประธานหลักสูตร สาขาเทคโนโลยี...

 • ศันศนีย์ เข็มทอง.jpg
  ชื่อ : ศันศนีย์ เข็มทองประวัติการศึกษาปริญญาโท วศ.ม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)ปริญญาตรี ส.บ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช)ปริญญาตรี วท.บ...

 • รัตน์ธนวัต.jpg
  ชื่อ : ดร. รัตน์ธนวัตร พุทธจันทร์ประวัติการศึกษาปริญญาเอก ปร.ด บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง)ปริญญาโท วศ.ม การจัดการวิศวกรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏ...

 • ดร. วิทยา อินทร์สอน -1.jpg
  ชื่อ : ดร. วิทยา อินทร์สอน (วิทยากรและที่ปรึกษา) ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก ปร.ด วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ปริญญาโท วศ.ม วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเชียงไหม่) ปร...

 • ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว.jpg
  ชื่อ : ดร. ไชยรัช เมฆแก้ว(วิทยากรและที่ปรึกษา)ประวัติการศึกษาปริญญาเอก บธ.ด บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าพระนครเหนือ)ปริญญาโท วศ.ม วิศวกร...
    
Visitors: 95,439