วิทยากรและที่ปรึกษาทางวิศวกรรมระบบ


 • ชำนาญ ทองมาก.jpg
  ชื่อ :ชำนาญ ทองมาก (วิศวกรออกแบบ วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรด้านสิ่งแวดล้อม) (อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย) ประวัติการศึ...

 • อ.ดร. จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์.jpg
  ชื่อ : จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ (ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ) ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก ปร.ด วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยโตเกียว ญี่ปุ่น) ปริญญาโท วศ.ม วิศวกรรมระบบการผลิต (สถาบันเท...

 • ปริวรรต นาสวาสดิ์

 • คมกริช กองสินหลาก.jpg

 • อ.จรุงรัตน์ พัฒสุวรรณ.jpg
  ชื่อ : จรุงรัตน์ พัฒธุ์สุวรรณประวัติการศึกษาปริญญาเอก บธ.ด การตลาด (กำลังศึกษา) (มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย)ปริญญาโท วศ.ม วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)ปริญญาตรี วศ.บ ...

 • นพดล ศรีพุทธา M.eng.jpg

 • ธงชัย เครือผือ
  ชื่อ : ธงชัย เครือผือประวัติการศึกษาปริญญาโท วศ.ม วิศวกรรมวัสดุ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)ปริญญาตรี วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน)ปริญญาตรี คอ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ...

 • ECE.jpg

 • ดร. ภีม พรประเสริฐ
  ชื่อ : ภีม พรประเสร็ฐประวัติการศึกษาปริญญาเอก ปร.ด วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)ปริญญาโท บธ.ม การจัดการอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)ปริญญาตรี วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหกา...

 • ดร. ธีร์ เชาวนนทปัญญา.jpg
  ชื่อ : ธีร์ เชาวนนทปัญญาประวัติการศึกษาปริญญาเอก วศ.ด วิศวกรรมวัสดุและโลหการ (University of Chinese Academy of Science, China)ปริญญาโท วศ.ม วิศวกรรมโลหการ(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอ...

 • ว่าที่ร้อยตรี อนุชา ศรีบุรัมย์

 • อ.จาตุรงค์ พึ่งจักคลี่.jpg
  ชื่อ : จาตุรงค์ พึ่งจักคลี่ประวัติการศึกษาปริญญาโท ศษ.ม บริหารการศึกษา (มหาวิทยาลัยพะเยา)ปริญญาโท คอ.ม วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)ปริญญาตรี คอ.บ วิศวก...

 • เมธี พรมศิลา
  ชื่อ : เมธี พรมศิลาตำแหน่ง : วิทยากรและที่ปรึกษาประวัติการศึกษาปริญญาโท คอ.ม เทคโนโลีทางอาชีวะและเทคนิคศึกษาปริญญาตรี วท.บ อิเล็คทรอนิคส์ประวัติการทำงานประธานหลักสูตร สาขาเทคโนโลยี...

 • ศันศนีย์ เข็มทอง.jpg
  ชื่อ : ศันศนีย์ เข็มทองประวัติการศึกษาปริญญาโท วศ.ม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)ปริญญาตรี ส.บ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช)ปริญญาตรี วท.บ...

 • รัตน์ธนวัต.jpg
  ชื่อ : ดร. รัตน์ธนวัตร พุทธจันทร์ประวัติการศึกษาปริญญาเอก ปร.ด บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง)ปริญญาโท วศ.ม การจัดการวิศวกรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏ...

 • ดร. วิทยา อินทร์สอน -1.jpg

 • ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว.jpg
  ชื่อ : ดร. ไชยรัช เมฆแก้ว(วิทยากรและที่ปรึกษา)ประวัติการศึกษาปริญญาเอก บธ.ด บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าพระนครเหนือ)ปริญญาโท วศ.ม วิศวกร...
    
Visitors: 102,047