ดร. ชำนาญ ทองมาก

  
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อ : ชำนาญ  ทองมาก

(วิศวกรออกแบบ วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรด้านสิ่งแวดล้อม)

(อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D วิศวกรรมอุตสาหการ กลุ่มงานวิจัยวัสดุวิศวกรรมและกรรมวิธีการผลิต (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ปริญญาโท  วศ.ม วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยบูรพา)

ปริญญาโท  คอ.ม วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

ปริญญาตรี  วศ.บ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ปริญญาตรี  (ประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตร์) วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปริญญาตรี  วศ.บ วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันรัชย์ภาคต์)

ปริญญาตรี  วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน)

ปริญญาตรี  ส.บ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

ปริญญาตรี  อส.บ วิศวกรรมอุตสาหการ - การผลิต (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาเทคนิคโลหะ-เทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม (วิทยาลัยเทคนิคชุมพร)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น (วิทยาลัยเทคนิคชุมพร)

** นักวิจัยด้านโพลิเมอร์ สมาคมโพลีเมอร์แห่งประเทศไทย

** ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (เลขทะเบียน สอ. 957)

** ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (เลขทะเบียน พก.810)

** ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน พฟก.1058)

** ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวิศวกรวิชาชีพอาเซียน "ACPE Certificate Industrial Engineering"

ASEAN Chartered Professional Engineer (เลขทะเบียน ACPE-02203/TH)

** ใบอนุญาตผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง (เลขทะเบียน รสส. 004-59/0680)

** วิศวกรรับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตรวจสอบและทดสอบเครน/ปั้นจั่น ทุกประเภท ทุกขนาด

** วิศวกรรับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

** วุฒิบัตร ผู้ตรวจสอบเครนและปั้นจั่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

** วุฒิบัตร ผู้ตรวจสอบอาคาร สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

** วุฒิบัตร ผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

** วุฒิบัตร ผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ประวัติการทำงาน

ผู้จัดการฝ่ายทดสอบเครน และตรวจสอบ วิทยากรด้านการตรวจสอบเครน

วิศวกรทดสอบเครนและปั้นจัน บริษัท Excellent & Inspection Engineering Co.,Ltd

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าฝ่ายผลิตชิ้นส่วน กลุ่มบริษัทไทยรุ่ง ยู่เนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

อาจารย์พิเศษประจำ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

อาจารย์พิเศษประจำ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมความปลอดภัย การจัการอุตสาหกรรม

อาจารย์พิเศษบรรยายการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอิสเทร์นเอเชีย

อาจารย์พิเศษบรรยายการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก แม่พิมพ์ยาง และแม่พิมพ์ขึ้นรูปวัสดุ โครงการสำนักงานการการอาชีวศึกษา

อาจารย์พิเศษบรรยายเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ โครงการ สำนักงานการการอาชีวศึกษา

อาจารย์พิเศษบรรยายวิศวกรรมการเผาไหม้ภายใน และวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษา โครงการสำนักงานการการอาชีวศึกษา

วิทยากรบรรยายในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์

วิทยากรบรรยายในหลักสูตรตามข้อกำหนดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

ประวัติผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ

(1) Chamnarn Thongmark1, (2548) The Construction and Efficient Evaluation of Areca Nat Cracker Machine. King Mongkut's Intitute of Technology North Bangkok.

(2) Punyanich Intharapat1, Rugkana Keawcamchat2Chamnarn Thongmark3, The Comparison Properties of Eggshell Calcium Carbonete and Commercial filled Natural Rubber and Epoxidized Natural Rubber.IE Network Conference 2013

(3) ชำนาญ ทองมาก1, ธีรวัฒน์ สมสิริกาญจนคุณ2, ปุญญานิช อินทรพัฒน์3, (2555). การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อกระบวนการฉีดขึ้นรูปพอลิโพรไพลีนด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี พ.ศ. 2555 

(4) Chamnarn Thongmark1, Jariyaporn Onwong2, An Expert System for Configuration The Injection Mold Assembly of Rubber Products. "Driving together towards ASEAN Economic Community" The 4th  KKU International Engineering Conference 2012 (KKU- IENC 2012)

(5) ชำนาญ ทองมาก1ปุญญานิช อินทรพัฒน์2,  การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อกระบวนการฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์คอนเน็คเตอร์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี พ.ศ. 2557

(6) ชำนาญ ทองมาก1จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์2, จตุภพ ฉวี3 การผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ยางคลอโรพรีนสำหรับใช้ในระบบควบคุมการจ่ายน้ำมันของรถจักรยานยนต์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมและนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั่งที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2557

(7) ปริวรรต นาสวาสดิ์1, คมกริช กองสินหลาก2, ประยูร สุรินทร์3, ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง4ชํานาญ ทองมาก5, การศึกษาคุณภาพข้าวสารก่อนและหลังฉายด้วยเครื่องฉายรังสีอินฟราเรดการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ครั้งที่ 4 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์9 พฤษภาคม พ.ศ.2557

(8) Chamnarn Thongmark1, Jariyaporn Onwong2, Computer Aided Assembly for Rubber Injection Mold Design. Internation Conference Asia Pacific Rubber, 2015

(9) Chamnarn Thongmark1, Jariyaporn Onwong2, An Interactive Web-Based Design System for Rubber Injection Mold: Automotive Rubber Mold. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 2015

(10) จรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ1, ชำนาญ ทองมาก2, การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อกระบวนการฉีดพอลิคาร์บอเนตสำหรับชิ้นส่วนประกอบรถยนต์รถยนต์ด้วยวิธีไฟไรเอลิเมนต์, การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย สถาบันการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559

(11) ฐิติกร หมายมั่น1, ชำนาญ ทองมาก2, สมบัติ ทีฆทรัพย์3, การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในกระบวนการชุปฮาร์ดโครมลูกกลิ้ง, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2, 10 กรกฎาคม 2562

 

 

Visitors: 84,308