ปริวรรต นาสวาสดิ์

               


ชื่อ : ปริวรรต นาสวาสดิ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก วศ.ด วิศวกรรมอุตสาหการ (กำลังศึกษา) (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ปริญญาโท  วศ.ม วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ปริญญาโท  ศษ.ม บริหารการศึกษา (มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)

ปริญญาตรี  วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคเทคโนโลยีปทุมวัน)

ปริญญาตรี  คอ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

ปริญญาตรี  วท.บ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

 

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

วิศวกรออกแบบระบบโครงสร้าง ในอุตสาหกรรมปิโตเคมี

วิทยาการบรรยายด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิทยาการบรรยาด้านการปรับปรุงการผลิต

วิทยากรบรรยายด้านการลดต้นทุน      

Visitors: 84,307