คมกริช กองสินหลาก

           


ชื่อ : คมกริช กองสินหลาก

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท   รป.ม รัฐศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

ปริญญาตรี  รป.บ รัฐศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

ปริญญาตรี  วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน)


ประวัติการทำงาน

นายช่างเทคนิคประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการเชื่อมและการหล่อขึ้นรูปวัสดุ โดยมีประสบการโดนตรง 10 ปี

วิทยากรบรรยายด้านการออกแบบงานเชื่อมและงานเชื่อมท่ออุตสาหกรรม

วิทยากรบรรยายด้านการลดต้นทุนในการเชื่อม       

Visitors: 84,306