จรุงรัตน์ พันธ์ุสุวรรณ

           


ชื่อ : จรุงรัตน์ พัฒธุ์สุวรรณ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก บธ.ด การตลาด (กำลังศึกษา) (มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย)

ปริญญาโท  วศ.ม วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ปริญญาตรี  วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

 

ประวัติการทำงาน

หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอิสเทร์นเอเซีย

อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอิสเทร์นเอเซีย

วิทยากรบรรยายด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

วิทยากรบรรยายด้านการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย หัวข้ออบรมตามข้อหนดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน    

Visitors: 84,306