ดร. จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์

           

 

 

 

 

 

ชื่อ : จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์

(ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยโตเกียว ญี่ปุ่น)

ปริญญาโท  วศ.ม วิศวกรรมระบบการผลิต (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)

ปริญญาโท  วศ.ม วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

** ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (เลขทะเบียน ภอ. 13958)

 

ประวัติการทำงาน

าจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมวัสดุและกรรมวิธีการผลิต

วิทยากรบรรยายด้านระบบการผลิต TSP

วิทยากรบรรยายหลักสูตร TPM

วิทยากรบรรยายหลักสูตร KAIZEN

วิทยากรบรรยายด้านเครื่องมือทางสถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ

วิทยาการบรรยายหลักสูตรการออกแบบเครื่องมือป้องกันความผิดพลาด Poka-yoke

วิทยากรบรรยายด้านการจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า

วิทยากรบรรยายด้านการจัดการโลจิสติกส์

วิทยากรบรรยายด้านการการจัดการอุตสาหกรรม

วิทยากรบรรยายด้านการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ท่านอาจารย์ ดร จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ ยังเป็นที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรให้กับอีกหลายองกรค์ซึ่งท่านมีประสบกรณ์ตรงในภาคอุตสาหกรรม       

Visitors: 84,306