ผศ.ดร ปุณญนิช อินทร์พัฒน์

      


ชื่อ : ปุณญนิช อินทรพัฒน์

ตำแหน่ง : วิทยากรและที่ปรึกษา

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก  ปร.ด เคมี ฟิสิกส์ พอลิเมอร์ (DU MAIN UNIVERSITY ประเทศฝรังเศส)

ปริญญาเอก  ปร.ด เทคโนโลยีพอลิเมอร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ปริญญาตรี  วศ.บ เทคโนโลยียาง (เกียรตินิยมอันดับ 1) (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

 

ประวัติการทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ประจำ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม

วิทยากรบรรยายด้านความปลอดภัยในการทำงาน และสิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดนทุนสนับสนุนจากภาครัฐบาล

 

 

      

Visitors: 84,306