ธงชัย เครือผือ

 


ชื่อ : ธงชัย เครือผือ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท  วศ.ม วิศวกรรมวัสดุ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ปริญญาตรี  วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน)

ปริญญาตรี  คอ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ สงขลา)


ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการเชื่อมประกอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน ขอนแก่น

าจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วิทยากรบรรยายด้านระบบการผลิต TSP

วิทยากรบรรยายหลักสูตร TPM

วิทยากรบรรยายหลักสูตร KAIZEN

วิทยากรบรรยายด้านเครื่องมือทางสถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ

วิทยาการบรรยายหลักสูตรการออกแบบเครื่องมือป้องกันความผิดพลาด Poka-yoke

วิทยากรบรรยายด้านการจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า

วิทยากรบรรยายด้านการจัดการโลจิสติกส์

วิทยากรบรรยายด้านการการจัดการอุตสาหกรรม

วิทยากรบรรยายด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

อาจารย์ธงชัยมีผลงานวิจัยร่วมกับภาครัฐบาลและเอกชนอีกหลายผลงานรวมทั้งเป้นที่ปรึกาษาให้กับองกรค์ต่างๆ


Visitors: 84,305