ดร. ภีม พรประเสริฐ

 ชื่อ : ภีม พรประเสร็ฐ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ปริญญาโท  บธ.ม การจัดการอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ปริญญาตรี  วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)


ประวัติการทำงาน

ประธานหลักสูตธ การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลันาราชภัฏอุบลราชธานี

อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิทยากรบรรยายด้านระบบการผลิต TSP

วิทยากรบรรยายหลักสูตร TPM

วิทยากรบรรยายหลักสูตร KAIZEN

วิทยากรบรรยายด้านเครื่องมือทางสถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ

วิทยาการบรรยายหลักสูตรการออกแบบเครื่องมือป้องกันความผิดพลาด Poka-yoke

วิทยากรบรรยายด้านการจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า

วิทยากรบรรยายด้านการจัดการโลจิสติกส์

วิทยากรบรรยายด้านการวิเคราะห์คุณภาพด้วยโปรแกรม Minitab, SPSS

Visitors: 84,306