ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีร์ เชาวนนทปัญญา

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : ธีร์ เชาวนนทปัญญา

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก  วศ.ด วิศวกรรมวัสดุและโลหการ (University of Chinese Academy of Science, China)

ปริญญาโท   วศ.ม วิศวกรรมโลหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

ปริญญาตรี  วศ.บ วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

** ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (เลขทะเบียน ภก 18576)

 
ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิศวกร บริษัท ปตท เคมีคอล ระยอง

วิทยากรบรรยายด้านเครื่องมือทางสถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ

วิทยาการบรรยายหลักสูตรการออกแบบเครื่องมือป้องกันความผิดพลาด Poka-yoke

วิทยากรบรรยายด้านการจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า

วิทยากรบรรยายด้านการจัดการโลจิสติกส์

วิทยากรบรรยายด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

วิทยากรบรรยายด้านวัฒนธรรมจีนและระบบแนวคิดของจีน

Visitors: 84,307