ว่าที่ร้อยตรี อนุชา ศรีบุรัมย์ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรี อนุชา ศรีบุรัมย์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท  วศ.ม วิศวกรรมอุตสหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ปริญญาตรี  คอ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น)


ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์

าจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกาฬสินธ์

วิทยากรบรรยายด้านระบบการผลิต TSP

วิทยากรบรรยายหลักสูตร TPM

วิทยากรบรรยายหลักสูตร KAIZEN

วิทยากรบรรยายด้านเครื่องมือทางสถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ

วิทยาการบรรยายหลักสูตรการออกแบบเครื่องมือป้องกันความผิดพลาด Poka-yoke

วิทยากรบรรยายด้านการจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า

วิทยากรบรรยายด้านการจัดการโลจิสติกส์

วิทยากรบรรยายด้านการวิเคราะห์คุณภาพด้วยโปรแกรม Minitab, SPSS

วิทยากรบรรยายด้านการการจัดการอุตสาหกรรม

วิทยากรบรรยายด้านการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Visitors: 84,308