จาตุรงค์ พึ่งจักคลี่ชื่อ : จาตุรงค์ พึ่งจักคลี่

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท  ศษ.ม บริหารการศึกษา (มหาวิทยาลัยพะเยา)

ปริญญาโท  คอ.ม วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

ปริญญาตรี  คอ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ)


ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วิทยากรบรรยายให้กับภาครัฐบาลและเอกชน

วิทยากรบรรยายด้านระบบการผลิต TSP

วิทยากรบรรยายหลักสูตร TPM

วิทยากรบรรยายหลักสูตร KAIZEN

วิทยากรบรรยายด้านเครื่องมือทางสถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ

วิทยาการบรรยายหลักสูตรการออกแบบเครื่องมือป้องกันความผิดพลาด Poka-yoke

วิทยากรบรรยายด้านการจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า

วิทยากรบรรยายด้านการจัดการโลจิสติกส์

วิทยากรบรรยายด้านการวิเคราะห์คุณภาพด้วยโปรแกรม Minitab, SPSS

วิทยากรบรรยายด้านการการจัดการอุตสาหกรรม

Visitors: 84,306