เมธี พรมศิลา
ชื่อ : เมธี พรมศิลา

ตำแหน่ง : วิทยากรและที่ปรึกษา

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท  คอ.ม เทคโนโลีทางอาชีวะและเทคนิคศึกษา

ปริญญาตรี  วท.บ อิเล็คทรอนิคส์

ประวัติการทำงาน

ประธานหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัราชภัฏราชนครินทร์

อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วิทยากรบรรยายให้กับภาครัฐบาลและเอกชล

วิทยากรบรรยายด้านระบบการผลิต TSP

วิทยากรบรรยายหลักสูตร TPM

วิทยากรบรรยายหลักสูตร KAIZEN

วิทยากรบรรยายด้านเครื่องมือทางสถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ

วิทยาการบรรยายหลักสูตรการออกแบบเครื่องมือป้องกันความผิดพลาด Poka-yoke

วิทยากรบรรยายด้านการจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า

วิทยากรบรรยายด้านการจัดการโลจิสติกส์

วิทยากรบรรยายด้านการวิเคราะห์คุณภาพด้วยโปรแกรม Minitab, SPSS

วิทยากรบรรยายด้านการการจัดการอุตสาหกรรม

Visitors: 84,306