ศันศนีย์ เข็มทอง
ชื่อ : ศันศนีย์ เข็มทอง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท  วศ.ม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ปริญญาตรี  ส.บ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช)

ปริญญาตรี  วท.บ เคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)


ประวัติการทำงานและความเชี่ยวชาญ

วิศวกรด้านสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่อาชีวความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ

วิทยากรบรรยายหลักสูตร การคัดแยกและการจัดการของเสีย (Wast segregation and wast management)

วิทยากรหลักสูตร การจัดเก็บและการจัดการสารเคมี (Chemical storage and chemical management)

วิทยากรหลักสูตร การประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน (Job Safety Analysis: JSA)

วิทยากรหลักสูตร การประเมินอันตรายและความเสี่ยงของโรงงาน (Process Risk Assessment)

Visitors: 84,326