ดร. รัตน์ธนวัตร พุทธจันทร์ชื่อ : ดร. รัตน์ธนวัตร พุทธจันทร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง)

ปริญญาโท  วศ.ม การจัดการวิศวกรรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

ปริญญาตรี  คอ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ ตาก)


ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยคิงมอเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด

วิศวกรเชี่ยวชาญด้านระบบรถไฟฟ้าและการออกแบบยานยน์ไฟฟ้า

วิทยากรบรรยายด้านระบบการผลิต TSP

วิทยากรบรรยายหลักสูตร TPM

วิทยากรบรรยายหลักสูตร KAIZEN

วิทยากรบรรยายด้านเครื่องมือทางสถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ

วิทยาการบรรยายหลักสูตรการออกแบบเครื่องมือป้องกันความผิดพลาด Poka-yoke

วิทยากรบรรยายด้านการจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า

วิทยากรบรรยายด้านการจัดการโลจิสติกส์

วิทยากรบรรยายด้าน ISO 9001 ISO 14001 TS 16949 และระบบ BOI

วิทยากรหลักสูตร การจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์

วิทยากรหลักสูตร การจัดการด้าน TQM

วิทยากรหลักสูตร การจัดการตลาด

ปัจจุบันทางอาจารย์ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับอีกหลายองค์กรในด้านการลงทุนและระบบการผลิต


Visitors: 84,308