หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

              ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554 กำหนดให้สถานประกอบการที่มีการใช้งานปั้นจั่นทุกชนิด ที่มีขนาดพิกัดการยกอย่างปลอดภัย (safety work load) ตามที่ผู้ผลิตกำหนดตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานปั้นจั่น เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง กอปรกับให้นายจ้างจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่ฝึกอบรม พร้อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

     โดยรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้มีดังนี้
1. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น
       1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (ระยะเวลาการอบรม 12 ชั่วโมง : ภาคทฤษฎี 9 ชั่วโมง / ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)
       1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น 

            (ระยะเวลาการอบรม 18 ชั่วโมง : ภาคทฤษฎี 15 ชั่วโมง / ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)

2. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
          (ระยะเวลาการอบรม 12 ชั่วโมง : ภาคทฤษฎี 9 ชั่วโมง / ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)

3. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

          (ระยะเวลาการอบรม 12 ชั่วโมง : ภาคทฤษฎี 9 ชั่วโมง / ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)
4. หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
          (ระยะเวลาการอบรม 3 ชั่วโมง)

ตารางแสดงรายละเอียดในการอบรมของแต่ละหลักสูตร

                          หลักสูตร

ภาคทฤษฎี /ภาคปฏิบัติ

        (ชั่วโมง )

1. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น

  1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ

         ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น 

  1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

 

12

 

18

2. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ

12

3. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

12

4. หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

หรือ 6 (ทฤษฎี)

     

      ** บรรยายโดยวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาต ตรวจสอบและทดสอบเครน/ปั้นจั่น ทุกประเภท ทุกขนาด **

       

Visitors: 84,315