หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

          การทำงานกับสารเคมีถึงแม้ว่าจะมีมาตรการในการป้องกันที่ดีแต่ถ้าผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานนั้นๆ ขาดความรู้ความเข้าใจรวมทั้งความเคยชินในการทำงานทำให้เกิดพฤติกรรมในการทำงานที่ปล่อยปละละเลยทั้งวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปนเปื้อนสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบกิจการนั้นๆ  และนำไปสู่โรคจากการทำงานจากสารเคมีได้ 

วัตถุประสงค์

    1. ทราบถึงอันตรายของสารเคมีและความปลอกภัยในการทำงาน

    2. ทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพของสารเคมีรวมทั้งการเข้าสู่ร่างกาย

    3. เข้าใจวิธีการจัดเก็บและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตามมาตรฐานความปลอดภัย

    4. เข้าใจหลักการป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี

หัวข้อการสัมมนา

    1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมี

    2. ประโยชน์ และโทษของสารเคมี

    3. ลักษณะของอันตราย

    4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    5. ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี MSDS

    6. ทำความรู้จักสารเคมีฉลากสารเคมี

    7. หลักการป้องกันอันตรายจากสารเคมี

    8. สิ่งที่ต้องปฎิบัติในการทำงานกับสารเคมี

    9. อันตราย หรือผลกระทบของสารเคมี

    10. ข้อกำหนดและวิธีการจัดเก็บการจำแนกสารเคมี สัญญลักษณ์สารเคมี

    11. การเตรียมความพร้อมในกรณีสารเคมีรั่วไหลเมื่อประสบอุบัติเหตุต้องทำอย่างไร

    12. การปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสสารเคมี ข้อควรปฎิบัติเมื่อสัมผัสสารเคมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารหัวหน้างานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และผู้ที่สนใจ

 รูปแบบการสัมมนา

การบรรยาย                                                

กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติและ Workshop การนำเสนอผลงานกลุ่ม 

ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง

** บรรยายโดย วิศวกรเคมี วิศวกรสิ่งแวดล้อม และวิศวกรอุตสาหการ ที่มีประสบการตรง**

Visitors: 24,517