วิศวกรด้านการออกแบบและตรวจสอบ


  • ดร.jpg
    ชื่อ :ชำนาญ ทองมาก (วิศวกรออกแบบ วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรด้านสิ่งแวดล้อม) (อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย) ประวัติการศึ...

  • พี่ธีร์.jpg
    ชื่อ : ธีร์ เชาวนนทปัญญา ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก วศ.ด วิศวกรรมวัสดุและโลหการ (University of Chinese Academy of Science, China) ปริญญาโท วศ.ม วิศวกรรมโลหการ(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ...

  • นพดล.jpg
    ชื่อ : นพดล ศรีพุทธาประวัติการศึกษา- ปริญญาเอก วศ.ด วิศวกรรมอุตสาหการ (กำลังศึกษา) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง)- ปริญญาโท วศ.ม วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณ์มหา...


Visitors: 95,439