หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการผลิต

             การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้นต้องยอมรับว่ามีความรุนแรงทางด้านการแข่งขันสูงมาก ซึ่งการที่บริษัทจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้นั้น ตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การผลิตที่มีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมและจัดการด้านต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเราสามารถทำให้ต้นทุนการผลิตของเราต่ำกว่าคู่แข่ง โดยการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น หรือลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้แล้วนั้นมันจะเป็นวิถีทางสู่ความสำเร็จ และเป็นการสร้างขีดความสามรถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล  ด้วยเหตุนี้ทุกองค์กรจึงหันมาให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยการลดต้นทุน เพราะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะสร้างผลกำไรให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ความเชื่อในพลังความคิดความสามารถของคนในองค์กรที่จะสามารถปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานด้วยตัวเขาเองเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความเจริญรุ่งเรืองขององค์การซึ่งในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรตระหนักและสนับสนุน

            ดังนั้นองค์กรจึงต้องทำการระดมสมองเพื่อค้นหาวิธีการทำงานและวิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยการร่วมมือของพนักงานในองค์กร ซึ่งหากเราสามารถปรับทัศนคติของพนักงานทุกคนให้หันมาเห็นความสำคัญของการลดต้นทุนได้จริงก็จะสามารถเพิ่มผลผลิตและกำไรให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและแข่งขันได้


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

·  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงแนวคิดและหลักการการเพิ่มผลผลิตด้วยการลดต้นทุน

·  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคนิค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

·  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำเทคนิคการลดต้นทุน มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตได้

·  เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะในการมองหาความสูญเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุหลักของต้นทุน

·  เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยการลดต้นทุนอย่างเป็นระบบ

·  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ไปทำการปรับปรุงงานได้จริง

หัวข้อ (เวลา09.00–16.00น.)

ส่วนที่ 1   ทำไมบริษัทจึงต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ส่วนที่ 2   ความรู้พื้นฐานการลดต้นทุน เพื่อเพิ่มกำไรสู่องค์กร

ส่วนที่ 3   ความรู้พื้นฐานการค้นหาหัวข้อปัญหาเพื่อทำการปรับปรุง

ส่วนที่ 4   เทคนิคการมองหาความสูญเปล่าเพื่อการลดต้นทุน

ส่วนที่ 5   หัวใจหลักสำคัญของการปรับปรุงการทำงานเพื่อการลดต้นทุน

ส่วนที่ 6   ประโยชน์ที่ได้จากการทำการปรับปรุงงานด้วยการลดต้นทุน

ส่วนที่ 7   แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากบริษัทที่ประสบความสำเร็จ

ส่วนที่ 8   การสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานของพนักงานนองค์กร

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

               -   พนักงานทั่วไป, หัวหน้างาน,ผู้จัดการ

 วิธีการเรียนรู้

              -   การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                           50 %

              -   Workshop / Best practice จากบริษัทที่ประสบผลสำเร็จ                          30 %

              -   แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ / ถาม-ตอบ                                                  20  %


Visitors: 82,212