หลักสูตร ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

         การนำเสนอ ( Presentation ) เป็นความสามารถเฉพาะตนจากการฝึกฝนและศึกษามาเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องบุคลากร เรื่องกิจกรรมรวมถึงความเข้าใจอย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นๆ  นอกจากนี้ยังต้องควบคุมสร้างสรรค์บรรยากาศและดำเนินการให้ถูกต้องตามกาลเทศะและในบางครั้งจะต้องรับผิดชอบ ในการสื่อสารการนำเสนอต่างๆในที่ประชุมหรือการนำเสนอขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งต้องมีกระบวนการของการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในตัวสินค้าสร้างสรรค์และนำเสนอในมุมมองที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้บริหารหรือลูกค้า หากดำเนินการได้ดีก็จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและความเจริญก้าวหน้าให้ตนเองและส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรหรือกิจกรรมงานนั้นๆ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

        1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการนำเสนอ อีกทั้งเป็นผู้ที่สามารถในการดำเนินรายการตามเป้าหมายของงานและกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีการใช้คำพูดและการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มผู้ร่วมงานหรือ กิจกรรมนั้นๆได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการควบคุมและสร้าง บรรยากาศในงานหรือพิธีต่างๆหรือให้ได้รับผลตามกาลเทศะ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษาพูด และภาษากาย และการนำเสนอได้อย่างโดดเด่น และประทับใจสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนองานต่อฝ่ายบริหาร หรือนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมืออาชีพ

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปปรับใช้เพื่อสร้างความสำเร็จในการเป็นผู้นำเสนออย่างมืออาชีพที่มี ผู้คนยอมรับ

 

หัวข้อการอบรม (9.00 น. – 16.00 น.)

             >> ตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จด้วยทักษะการนำเสนอ

             >> การพูดแนะนำตนเองในสไตล์คุณ

        >> หลักการใช้ภาษากาย ท่าทาง และการใช้สายตาที่ดีเพื่อการดึงความสนใจของผู้ฟัง

        >> ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

              - วัตถุประสงค์ในการนำเสนอ

              - วิเคราะห์ผู้ฟัง

              - การเตรียมเนื้อเรื่อง การคัดเลือกเนื้อหา

              - การเตรียมแผนการถ่ายทอด

              - การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ในการนำเสนอ

              - การโน้มน้าว จูงใจผู้ฟัง

              - บทสรุป

     >> การวางโครงเรื่องในการนำเสนอ

     >> การสร้างเสน่ห์ให้เนื้อหาอย่างมืออาชีพ

     >> ฝึกฝนการใช้น้ำเสียง การปรับโทนเสียง การออกเสียงตัว ร และ ล คำควบกล้ำต่างๆ

     >> หลักการเตรียมสไลด์  & ศาสตร์และศิลป์ของสไลด์ที่น่าดึงดูดใจและเป็นมืออาชีพ

     >> การวางแผนในการออกแบบ Presentation

     >> การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพของผู้นำเสนอ

     >> ฝึกการนำเสนอ Slide Presentation

 

วิธีการอบรม

           -  บรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                                        30%

           -  Workshop / ฝึกปฏิบัติ                                                                        70%


หลักสูตรเหมาะสำหรับ

         * ฝ่ายบริหาร, หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา  และพนักงานผู้ที่จำเป็นต้องนำเสนอ

 

Visitors: 82,213