หลักสูตร การสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร

        พลังงาน คือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน กิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนการผลิตและบริการ การใช้พลังงานก่อให้เกิดต้นทุนอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องจ่ายเช่น ไฟฟ้า น้ำ ลม ฯลฯ ถ้ามีการใช้อย่างไม่เหมาะสมก็จะต้องจ่ายมากกว่าที่ควร แต่การที่จะทำให้ผู้ใช้พลังงานมีความรู้สึกรับผิดชอบ และรับรู้ถึงความจะเป็นในการประหยัดคงมิใช่เรื่องง่าย ดังนั้น การอบรมเรื่อง จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร จึงมีความจำเป็นโดยในการฝึกอบรม จะเน้นการปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ในด้านข้อมูล และที่สำคัญการจูงใจ และการโน้มน้าวใจผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบถึงความจำเป็นและผลกระทบและวิธีการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนในองค์กร

วัตถุประสงค์ :

·   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจเรื่องกฎหมายการจัดการพลังงาน 

·   เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักในกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน

·   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม

·   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนัก  ถึงปัญหาต่างที่เกิดจากการใช้พลังงาน

หัวข้อการสัมมนา :

·   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน

·   ผลกระทบของการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองในองค์กร

·   วิธีการอนุรักษ์พลังงานแต่ละประเภทในองค์กร    

·   การจัดการพลังงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

·   ฝึกปฏิบัติ (Workshop) สำรวจการใช้พลังงานในสถานประกอบการและเสนอวิธีการอนุรักษ์พลังงานจากสภาพปัญหาที่พบ   

**หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ**

    พนักงานทุกระดับในองค์กร


รูปแบบการสัมมนา :

 ·   การบรรยาย                                                                    

·   เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม

 

 

Visitors: 82,212