หลักสูตร จิตสำนึกด้านคุณภาพ

           คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี จิตสำนึกคุณภาพ เพราะถ้าเรามีพนักงานที่มีจิตสำนึกในการที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ คิดถึงแต่การทำงานให้มีคุณภาพ การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพจึงไม่ใช่สิ่งที่รอได้อีกต่อไป และเมื่อมีจิตสำนึกคุณภาพเกิดขึ้นแล้ว องค์กรยังจะสามารถพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆได้ง่ายและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกด้านคุณภาพ จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน มีความตระหนักในการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดี ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้หลักการเพิ่มคุณภาพในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของทางบริษัทต่อไป

หัวข้อการสัมมนา :

    1.ความหมายและความสำคัญของคำว่า “คุณภาพ

    2.ความท้าทายที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่ “คุณภาพ

    3. ขอบเขตคำว่า “คุณภาพ” ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง

    4. ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “คุณภาพ

    5. แนวความคิดหลักเกี่ยวกับคุณภาพ

    6. บัญญัติแห่งความจริง 10 ประการ เกี่ยวกับคุณภาพ 

    7. จิตสำนึกและจิตสำนึกคุณภาพคืออะไร

    8. ผลกระทบจากการขาด จิตสำนึกคุณภาพ

9. การสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดจิตสำนึกคุณภาพพฤติกรรมของผู้มีจิตสานึกคุณภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

 พนักงานระดับปฏิบัติการ  หัวหน้างาน

รูปแบบการสัมมนา :

การบรรยาย/เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติและการนำเสนอผลงานกลุ่ม            

การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน

** บรรยายโดยทีมงานวิศวกรรมอุตสาหการ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการคุณภาพ และสถิติวิศวกรรม**

Visitors: 82,212