หลักสูตร การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ (SPC)

          การวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการคือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการนั้น ผู้ที่ทำการวิเคราะห์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สถิติ

          ปัญหาประการนึงที่มักจะพบเจอในหลายๆองค์กรคือการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ (Process Capability Analysis) จึงมักส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับการหาค่า Cpk, ค่า Ppk บางครั้งจะพบว่าค่าที่คำนวณได้ ไม่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของกระบวนการหรือปัญหาที่พบบ่อยคือการที่พยายามจะวิเคราะห์ค่าขีดความสามารถของกระบวนการที่ยังไม่ได้ทาการลดความแปรปรวนของกระบวนการ ฯ

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้องค์กรได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและลดของเสียที่เกิดขึ้น

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

     1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และความสำคัญของการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ

     2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและลดความแปรปรวนของกระบวนการ

     3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานเครื่องมือทางการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการได้อย่างแท้จริง

     4.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม1ได้เข้าใจถึงการตีความ ค่าความสามารถของกระบวนการ

     5.  เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความแปรปรวนของกระบวนการ

 

หัวข้อการสัมมนา :

วันที่ 1 (09.00 - 16.00 น.)

         แนวคิดและวิวัฒนาการของสถิติ

         พื้นฐานสถิติเพื่อการควบคุมกระบวนการ

         แนวคิดการศึกษา การวิเคราะห์ขีดความสามรถของกระบวนการ

         เทคนิคการควบคุมกระบวนการด้วย Control Chart ประเภทต่างๆ

วันที่ 2 (09.00 - 16.00 น.)

         เทคนิคการตีความและการวิเคราะห์ Control chart

         การคำนวณ ค่าความสามารถของกระบวนการ (Cp,Cpk, Pp, Ppk)

         ความผิดพลาดและความเข้าใจผิดของการตีความค่าความสามารถของกระบวนการ

         เทคนิคการลดความแปรปรวนของกระบวนการ

         การใช้โปรแกรมทางสถิติ ในการวิเคราะห์ผล

 

รูปแบบการสอน :

   เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติจริง ได้ทดลองปฏิบัติจริง

 

หลักสูตรเหมาะสำหรับ :

   พนักงาน, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร, คณะทำงาน TS ,และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาในการอบรม :     

2 วัน (09.00 – 16.00 น.) 

Visitors: 82,212