หลักสูตร ลดต้นทุนด้วย Kaizen

         ความคิดความสามารถของทรัพยากรบุคคลที่จะสามารถปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานด้วยตัวเขาเองเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความเจริญรุ่งเรืองขององค์การในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรตระหนักและสนับสนุน

          ดังนั้น องค์การจึงต้องทำการระดมสมองเพื่อค้นหาวิธีการทำงาน และวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีกว่าปัจจุบัน กิจกรรมข้อเสนอแนะ และไคเซ็น (Kaizen Suggestion) และรวมถึงการทำกิจกรรมกลุ่มย่อยในองค์การ Small Group Activity ( SGA ) เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับไม่เฉพาะแต่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น หากแต่ทุกองค์การในประเทศทั่วโลกต่างยอมรับว่า วิธีการทำงานแบบไคเซนนั้นสามารถมาใช้เพิ่มผลผลิตให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากแต่การที่องค์การจะประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้นั้นไม่สามารถทำได้ด้วยคนผลักดันเพียงคนเดียว แต่กุญแจที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมนั่นคือ พนักงานทุกคนต้องร่วมมือกัน ปัญหาส่วนใหญ่ขององค์การที่มีการดำเนินกิจกรรม Kaizen Suggestion / SGA ไปได้สักระยะหนึ่งมักประสบกับปัญหา พนักงานขาดความร่วมมือ” , “ไม่มีอะไรแปลกใหม่” , “เสนอความคิดเดิมๆ” , “คณะทำงานและพนักงานเกิดความเบื่อหน่ายโดยปัญหาดังกล่าวเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้องค์การหยุดพัฒนาและไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงแนวคิดและหลักการการเพิ่มผลผลิตด้วย Kaizen SGA

2. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคนิค ข้อเสนอแนะไคเซ็น (Kaizen Suggestion) ในการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำเทคนิค ไคเซ็น (Kaizen Suggestion) /SGA มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตได้

4. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจบทบาทและการส่งเสริมกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ

5. เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารกิจกรรมอย่างเป็นระบบ

6. เพื่อให้ผู้อบรมรมเข้าใจกลยุทธ์ในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพนักงานมีส่วนร่วมอย่าง ต่อเนื่อง

หัวข้อการอบรม : (9.00 น. – 16.00 น.)

·    หลักการ แนวคิด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ Kaizen

·    เริ่มต้นทำไคเซ็นอย่างไร ประโยชน์ของไคเซ็น

·    อะไรคือข้อเสนอแนะ (Suggestion) อะไรคือ SGA

·    ไคเซ็นเกี่ยวข้องอย่างไรกับ Suggestion และ SGA

·    การจัดตั้งกลุ่ม SGA

·    การค้นหาหัวข้อปัญหาเพื่อทำไคเซน จะหาข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงได้อย่างไร

·    วิธีการเขียนข้อเสนอแนะ / หัวข้อที่ควรเขียนและไม่ควรเขียน

·    บทบาทของผู้บริหารแต่ละระดับในการมีส่วนร่วมส่งเสริม

·    เทคนิคการบริหารระบบข้อเสนอแนะในประสบความสำเร็จ

·    กลยุทธ์การส่งเสริม / หลักเกณฑ์การให้รางวัล

·    อุปสรรคการดาเนินกิจกรรมและแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อความสำเร็จ

วิธีการอบรม :

·    บรรยายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์

·    Workshop

·    เกม

หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ :

·    ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน และพนักงงานทุกคน

Visitors: 82,212