หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

          ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น เข้ารับฝึกอบรมตามการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวน การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔

 

วัตถุประสงค์ :

1.   เพื่อทบทวนความรู้ให้พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นและเคยได้รับการอบรมมาแล้ว ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด

2.   เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

 

หัวข้อการสัมมนา :

1.  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

2.  ความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น

3.  สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น

4.  สอบสวนหาเหตุและวิธีป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

   

** หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ **

พนักงานผู้ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้องที่ทำงานกับปั้นจั่น

 

รูปแบบการสัมมนา :

·  การบรรยาย โดยใช้สื่อ Power Point

·  ทดสอบภาคทฤษฎี  ต้องผ่านเกณฑ์ 60 % 

 

      บรรยายโดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล (เครน/ปั้นจั่น)

 

Visitors: 24,518