กลุ่มงาน ออกแบบผังโรงงานและรับรองรายการคำนวณ กนอ. 03/1 และ รง. 3บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ คำนวณ ควบคุม อำนวยการใช้ ตรวจสอบรับรอง งานวิศวกรรมโรงงาน งานออกแบบวางผังโรงงาน การติดตั้งเครื่องจักรโรงงาน (Plant Layout Design) แบบแปลนผัง และรายการคำนวณรายกำารเครื่องจักร เอกสารการขออนุญาตจัดตั้ง แจ้งเริ่มประกอบกิจการ ทดสอบเดินระบบ ต่ออายุ ขยายกิจการโรงงานและยื่นเอกสาร กนอ. (กนอ. 03/1) และ กรอ. (รง. 3) 

โดยสามัญวิศวกรอุตสาหการ และวุฒิวิศวกรอุตสาหการ

Visitors: 102,772