ดร. วิทยา อินทร์สอนชื่อ : ดร. วิทยา อินทร์สอน

(วิทยากรและที่ปรึกษา)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ปริญญาโท  วศ.ม วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยเชียงไหม่)

ปริญญาโท  กศ.ม อุตสาหกรรมศึกษา (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

ปริญญาตรี  คอ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น)

ปริญญาตรี  วท.บ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

  

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ปัจจุบัน ที่ปรึกษาให้กับอีกหลายองค์กรในด้านการลงทุนและระบบการผลิต รวมถึงงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม

วิทยากรบรรยายด้านระบบการผลิต TSP

วิทยากรบรรยายหลักสูตร TPM

วิทยากรบรรยายหลักสูตร KAIZEN

วิทยากรบรรยายด้านเครื่องมือทางสถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ

วิทยาการบรรยายหลักสูตรการออกแบบเครื่องมือป้องกันความผิดพลาด Poka-yoke 

วิทยากรบรรยายด้านการจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า 

วิทยากรบรรยายด้านการจัดการโลจิสติกส์ 

วิทยากรบรรยายด้าน ISO 9001 ISO 14001 TS 16949 และระบบ BOI 

วิทยากรหลักสูตร การจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์ 

วิทยากรหลักสูตร การจัดการด้าน TQM 

วิทยากรหลักสูตร การจัดการตลาด 

 

Visitors: 84,308