ดร. ไชยรัช เมฆแก้วชื่อ : ดร. ไชยรัช เมฆแก้ว

(วิทยากรและที่ปรึกษา)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก บธ.ด บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าพระนครเหนือ)

ปริญญาโท  วศ.ม วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าพระนครเหนือ)

ปริญญาโท  คอ.ม เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าพระนครเหนือ)

ปริญญาตรี  คอ.บ วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีประจอมเกล้าพระนครเหนือ)

  

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปัจจุบัน ที่ปรึกษาเรื่องหม้อไอน้ำ และที่ปรึกาษาภาคอุตสาหกรรม รวมถึงงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม

เลขานุการ การทำงานชุดที่ 4 หม้อน้ำมันร้อน (Thermal Fluid Heater)

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปรับปรุงร่างกฎหมายเรื่องหม้อไอน้ำ หม้อต้มน้ำมันร้อน ภาชนะรับแรงดันอุตสาหกรรม

วิทยากรบรรยายด้านด้านหม้อไอน้ำ (ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ)

วิทยากรบรรยายเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในหม้อน้ำ

วิทยากรบรรยายระบบทำความเย็นและระบบอัดอากาศ

วิทยากรบรรยายด้านเครื่องมือทางสถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ

วิทยาการบรรยายหลักสูตรการออกแบบเครื่องมือทางวิศวกรรม

วิทยากรบรรยายด้านการจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า 

วิทยากรบรรยายด้านการจัดการโลจิสติกส์ 

วิทยากรหลักสูตร การจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์ 

วิทยากรหลักสูตร การจัดการด้าน TQM 

วิทยากรหลักสูตร การจัดการตลาด

Visitors: 84,309