บริการที่ปรึกษาในการควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 

 

 

 

 

 

 

  

บริการที่ปรึกษาในการควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

ระบบบำบัดมลพิษน้ำเสีย
ระบบบำบัดมลพิษอากาศ 
ระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม


กลุ่มงาน ออกแบบระบบควบคุมมลพิษ การให้คำปรึกษาและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม

บริการปรึกษาด้านการจัดการความปลอดภัย

บริการปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ พร้อมเซ็นรับรองโดยสามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม

- งานอำนวบการใช้ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ กากอุตสาหกรรม พร้อมเซ็นรับรองโดยสามัญวิศวกรอุตสาหการ 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 102,772