บริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และงานออกแบบและคำนวณ


 

 

 

 

 

        

บริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

              ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือ สิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุม ผู้ปฏิบัติงานประจำและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) กำหนดให้สถานประกอบตามที่กฎหมายกำหนด ต้องมีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ทำหน้าที่ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล บำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ สำหรับควบคุม บำบัด ระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษในสถานประกอบการ พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ หรืออุปกรณ์และเครื่องมือเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

              ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการด้านสิ่งแวดล้อม กอปรกับเพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบการ สอดคล้องกับข้อกำหนดของการบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการและจัดบุคลากรให้บริการที่ปรึกษาในการควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยการให้คำแนะนำในการแก้ไขและพัฒนา ปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษประจำโรงงาน โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 104 ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม นายจ้างจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 

กลุ่มงาน ออกแบบระบบควบคุมมลพิษ การให้คำปรึกษาและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม

บริการปรึกษาด้านการจัดการความปลอดภัย

บริการปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ พร้อมเซ็นรับรองโดยสามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม

- งานอำนวบการใช้ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ กากอุตสาหกรรม พร้อมเซ็นรับรองโดยสามัญวิศวกรอุตสาหการ 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 99,992