กลุ่มงาน ออกแบบระบบควบคุมมลพิษ การให้คำปรึกษาและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม

บริการปรึกษาด้านการจัดการความปลอดภัย

บริการปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ พร้อมเซ็นรับรองโดยสามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม

- งานอำนวบการใช้ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ กากอุตสาหกรรม พร้อมเซ็นรับรองโดยสามัญวิศวกรอุตสาหการ

- รับรองผังโรรงงานอุตสาหกรรมและระบบรายการเครื่องจักร ตามข้อกำหนดของ กนอ. และ รง.

 
Visitors: 102,047