ดร. ชำนาญ ทองมาก


ชื่อ : ชำนาญ ทองมาก

(วิศวกรออกแบบ วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรด้านสิ่งแวดล้อม)

(อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย) 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D วิศวกรรมอุตสาหการ กลุ่มงานวิจัยวัสดุวิศวกรรมและกรรมวิธีการผลิต (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ปริญญาโท  วศ.ม วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยบูรพา)

ปริญญาโท  คอ.ม วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

ปริญญาตรี  วศ.บ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ปริญญาตรี  (ประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตร์) วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปริญญาตรี  วศ.บ วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันรัชต์ภาคย์)

ปริญญาตรี  วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน)

ปริญญาตรี  ส.บ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

ปริญญาตรี  อส.บ วิศวกรรมอุตสาหการ - การผลิต (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาเทคนิคโลหะ-เทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม (วิทยาลัยเทคนิคชุมพร)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น (วิทยาลัยเทคนิคชุมพร)

** นักวิจัยด้านโพลิเมอร์ สมาคมโพลีเมอร์แห่งประเทศไทย

** ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (เลขทะเบียน สอ.957)

** ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (เลขทะเบียน พก.810)

** ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน พฟก.1058)

** ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวิศวกรวิชาชีพอาเซียน "ACPE Certificate Industrial Engineering" ASEAN Chartered Professional Engineer (เลขทะเบียน ACPE-02203/TH)

** ใบอนุญาตผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง (เลขทะเบียน รสส. 004-59/0680) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

** วิศวกรรับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตรวจสอบและทดสอบเครน/ปั้นจั่น ทุกประเภท ทุกขนาด

** วิศวกรรับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

** วุฒิบัตร ผู้ตรวจสอบเครนและปั้นจั่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

** วุฒิบัตร ผู้ตรวจสอบอาคาร สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

** วุฒิบัตร ผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

** วุฒิบัตร ผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

Visitors: 84,312