ดร. ชำนาญ ทองมาก

ชื่อ : ชำนาญ ทองมาก

(วิศวกรออกแบบ วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรด้านสิ่งแวดล้อม)

(อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย) 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D วิศวกรรมอุตสาหการ กลุ่มงานวิจัยวัสดุวิศวกรรมและกรรมวิธีการผลิต (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ปริญญาโท  วศ.ม วิศวกรรมอุตสาหการ (มหาวิทยาลัยบูรพา)

ปริญญาโท  คอ.ม วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

ปริญญาตรี  (ประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตร์) วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปริญญาตรี  วศ.บ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม* (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ปริญญาตรี  วศ.บ วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันรัชต์ภาคย์)

ปริญญาตรี  วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน)

ปริญญาตรี  ส.บ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

ปริญญาตรี  อส.บ วิศวกรรมอุตสาหการ - การผลิต (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาเทคนิคโลหะ-เทคนิคงานเชื่อมอุตสาหกรรม (วิทยาลัยเทคนิคชุมพร)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น (วิทยาลัยเทคนิคชุมพร)

** นักวิจัยด้านโพลิเมอร์ สมาคมโพลีเมอร์แห่งประเทศไทย

** ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (เลขทะเบียน สอ.957)

** ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (เลขทะเบียน พก.810)

** ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน พฟก.1058)

** ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวิศวกรวิชาชีพอาเซียน "ACPE Certificate Industrial Engineering" ASEAN Chartered Professional Engineer (เลขทะเบียน ACPE-02203/TH)

** ใบอนุญาตผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง (เลขทะเบียน รสส. 004-59/0680) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

** วิศวกรรับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตรวจสอบและทดสอบเครน/ปั้นจั่น ทุกประเภท ทุกขนาด

** วิศวกรรับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

** วุฒิบัตร ผู้ตรวจสอบเครนและปั้นจั่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

** วุฒิบัตร ผู้ตรวจสอบอาคาร สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

** วุฒิบัตร ผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

** วุฒิบัตร ผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม


* หมายเหตุ : กำลังศึกกษา

 

Visitors: 24,518