ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีร์ เชาวนนทปัญญา

ชื่อ : ธีร์ เชาวนนทปัญญา

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก  วศ.ด วิศวกรรมวัสดุและโลหการ (University of Chinese Academy of Science, China)

ปริญญาโท   วศ.ม วิศวกรรมโลหการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

ปริญญาตรี  วศ.บ วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

** ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรเครื่องกล (เลขทะเบียน ภก 18576)

Visitors: 84,308