นพดล ศรีพุทธา

ชื่อ : นพดล ศรีพุทธา

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก วศ.ด วิศวกรรมอุตสาหการ (กำลังศึกษา) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง)

ปริญญาโท  วศ.ม วิศวกรรมอุตสาหการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปริญญาโท  วศ.ม วิศวกรรมการจัดการอุตสหาหกรรม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

ปริญญาตรี  วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน)

ปริญญาตรี  อส.บ เทคโนโลยีการผลิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

** ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (เลขทะเบียน สอ. 934)
Visitors: 84,308