กิติศักดิ์ ห่วงมิตร

ชื่อ : กิติศักดิ์ ห่วงมิตร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท   คอ.ม วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ)

ปริญญาตรี  คอ.บ เครื่องกล (ยานยนต์) 

** วุฒิบัตรทางด้าน Advanced Training in Fire Fighting ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่า

Visitors: 84,307