นิวัฒิน์ สมศรี

ชื่อ : นิวัฒน์ สมศรี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี  วศ.บ วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

** ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน ภฟก. 43808)

Visitors: 84,306